Extra Algemene Leden Vergadering vrijdag 9 juni om 20.00 uur

In het kort
Het bestuur van RRZ stelt voor de Stichting Eswaz (Exploitatie Sportvoorziening Weg Atletiek Zoetermeer) een lening te verstrekken van € 36.000 tegen een rente van 5,65%. Dit voorstel is niet besproken in de laatste ALV en ook niet opgenomen in de begroting die in november 2022 is goedgekeurd. Daarom legt het bestuur dit voorstel en de aangepaste begroting ter goedkeuring voor aan de leden in een extra ALV op vrijdag 9 juni aanstaande.

Toelichting
De Stichting Eswaz beheert ons clubgebouw. De Stichting is bij de bouw van het clubhuis opgericht omdat dit BTW-technisch voordeel opleverde voor RRZ. De Stichting Eswaz heeft twee hypothecaire leningen afgesloten. Eén lening wordt in juli afgelost. Van de tweede lening (met een restschuld van € 46.200 tegen een rente van 5.65%) wordt contractueel in juli de rente herzien. De Stichting heeft een renteherzieningsaanbod gekregen van 7,65%. De besturen van Eswaz en RRZ vinden dat veel te hoog (onze spaarrente is 0,75%). Daarom hebben wij gekeken of dat niet anders kan. Stichting Eswaz kan € 10.200 uit eigen middelen aflossen. Als RRZ de rest (€ 36.000) leent aan Stichting Eswaz, kan zij dat gebruiken om de tweede lening in z’n geheel af te lossen. RRZ heeft voldoende liquide middelen om die lening te verstrekken. Eswaz gaat dan RRZ jaarlijks rente en aflossing betalen.

De aangepaste begroting kan hier worden ingezien. In de begroting zijn nog twee aanpassingen gemaakt: – de inkomsten en uitgaven van de NoordAa-polderloop zijn op nul gezet; – de verhuur van het clubhuis aan Muziekvereniging Buytenrode is meegenomen. Hierdoor daalt het negatieve saldo van € 6.355 naar € 2.120. Nog steeds negatief, maar wel minder negatief.

Bij het bestuur zijn de volgende vragen binnengekomen:

 1. Heeft RRZ na verstrekken van lening voldoende middelen over om in haar eigen exploitatie behoefte te voorzien, ook bij tegenvallende ledenaantallen?
  Antwoord: Ja, het saldo van de spaarrekening van de vereniging bedroeg eind 2022 € 70.014. Nadat de lening is verstrekt, resteert nog € 34.014 op de spaarrekening.
 2. Wordt er hypothecaire zekerheid verstrekt?
  Antwoord: Nee, een hypothecaire zekerheid brengt extra kosten met zich mee en is, gelet op de relatie tussen Stichting Eswaz en RRZ, overbodig.
 3. Hoe is de verantwoording geregeld van de Stichting Eswaz, heeft het bestuur RRZ voldoende inzicht in hun financiële verplichtingen?
  Antwoord: Het bestuur van RRZ heeft regelmatig overleg met het bestuur van de stichting. Stichting Eswaz is transparant over de financiële huishouding. Wel hebben we besloten om tijdens de reguliere ledenvergaderingen van RRZ ook volledige inzage te geven in de resultaten en balans positie van de stichting.
 4. In het voorstel leent de vereniging RRZ €36.000 aan de stichting Eswaz. In de jaren daarop lost de stichting die lening af aan de vereniging. Dat doet die stichting voornamelijk met de gebruiksvergoeding die RRZ betaalt. Waarom is er niet voor gekozen om die €36.000 te schenken en tegelijkertijd de gebruiksvergoeding te verlagen?
  Antwoord: De besturen vinden het zuiverder om dit zichtbaar te maken in de jaarlijkse exploitatie kosten en opbrengsten. Wel is afgesproken dat de lening tussentijds door Stichting Eswaz volledig kan worden afgelost.

Je kunt niet meer digitaal stemmen, we zien je graag op de ALV.

Agenda voor de ALV op vrijdag 9 juni 20:00 uur:

 1. Opening
 2. Informatie over Eswaz door Arie Perfors, voorzitter Stichting Eswaz.
 3. Toelichting voorstel lening van RRZ aan Eswaz en gevolgen voor de begroting door Jacques van Male, penningmeester RRZ.
 4. Discussie.
 5. Stemming over het voorstel om Stichting Eswaz € 36.000 te lenen.
 6. Stemming over aangepaste begroting 2023.
 7. Rondvraag.