Algemene Leden Vergadering april 2023

Het is gebruikelijk in de vereniging dat de belangrijkste besluiten op de ALV worden genomen. Op dinsdag 4 april 2023 wordt om 19:30 uur in het clubgebouw de ALV gehouden.

Wij willen de leden van harte uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn om je stem uit te brengen. Ook is het mogelijk om van 27 maart tot en met 3 april je stem in te dienen via het besluitenformulier. Het is niet mogelijk om beide opties te doen, elk lid kan maar één keer een stem uitbrengen.

De ALV heeft de volgende agendapunten:

  1. Mededelingen bestuur.
  2. Goedkeuring notulen ALV november 2022. De notulen van deze vergadering zijn hier in te zien.
  3. Presentatie Jaarverslag 2022.
  4. Goedkeuring resultaat 2022 en decharge bestuur over het gevoerde beleid. Hiervoor zijn de documenten beschikbaar: Resultatenrekening 2022, Toelichting jaarrekening 2022, Balans 2022 en Verslag kascontrole commissie.
  5. Benoeming Michael Jurriaans als bestuurslid. Michael zal binnen het bestuur de rol van voorzitter overnemen van Ben Brinkel. Ben Brinkel zal aftreden als bestuurslid.
  6. Presentatie vrijwilligersbeleid RRZ. Je kunt hiervoor al het beleidsplan raadplegen.
  7. Ledenraadpleging investering zonnepanelen.
  8. Rondvraag.

Toelichting agendapunten waarover gestemd kan worden:

Resultatenrekening en balans 2022
Zoals al aangekondigd tijdens de ALV bij de begrotingscijfers 2023 is het jaar 2022 met een fors negatief resultaat afgesloten. Er zijn een aantal oorzaken, maar veruit de belangrijkste oorzaak is het achterblijven van de groei van de ledenaantallen. Ook zijn er in 2022 enkele eenmalige kosten geweest, o.a. voor de vervanging van de AED en de statutenwijziging. Voor de leden zijn een aantal evenementen georganiseerd die ook bijdragen aan de eenmalige kosten. Het bestuur heeft gemeend dat deze kosten verantwoord zijn om de binding met leden na de corona periode weer een impuls te geven.

Op 14 maart heeft een kascontrole plaatsgevonden door Skitz Fijan, Johan van Doesum en Peter Verheij.

Voordracht Michael Jurriaans als bestuurslid
Als bestuur zijn wij verheugd dat wij Michael Jurriaans als bestuurslid kunnen voordragen aan de ALV. Michael is na een jaar afwezigheid weer lid geworden van de RRZ. Michael loopt doorgaans in de ochtend en zorgt met zijn bestuurlijke ervaring voor continuïteit en ervaring in het bestuur. Michael zal na zijn benoeming tot bestuurslid de rol van Ben Brinkel overnemen als voorzitter van de Road Runners Zoetermeer. Ben Brinkel treedt af als bestuurslid om zich volledig op de organisatie van de Geuzenloop Zoetermeer te richten.

Ledenraadpleging investering zonnepanelen
De stichting ESWAZ is eigenaar van ons clubhuis en heeft plannen om 40 zonnepanelen op het dak zetten. Dat kost afgerond € 20.000 en na aftrek van mogelijke subsidie € 14.000. De subsidie toewijzing is geen garantie en kan dus lager uit vallen. De jaarlijkse elektriciteitsproductie wordt geschat op ca. 16.000 kWh. De netto terugverdientijd op basis van de huidige energieprijzen wordt geschat op 2,4 jaar. Formeel heeft de stichting geen toestemming van het bestuur of de ALV nodig om hiertoe te besluiten, maar wil via een ledenraadpleging weten hoe de leden er tegenover staan. Het bestuur staat helemaal achter het streven naar verduurzamen van de vereniging en heeft positief gereageerd met het voorstel vanuit de stichting ESWAZ. Met deze ledenraadpleging vraagt het bestuur ook draagvlak binnen de vereniging voor dit plan. De stichting heeft laten weten de uitkomst van de ledenraadpleging te respecteren.