Algemene Leden Vergadering november 2023

Het is gebruikelijk in de vereniging dat de belangrijkste besluiten op de ALV worden genomen. Op dinsdag 28 november 2023 wordt om 19:30 uur in het clubgebouw de ALV gehouden.

Wij willen de leden van harte uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn om je stem uit te brengen. Het bestuur roept nadrukkelijk de wandelbegeleiders en hardloop trainers en assistent-trainers aanwezig te zijn op de vergadering.

Ook dit jaar is het mogelijk om je stem in te dienen via het besluitenformulier. Dat zal vanaf 20 november mogelijk zijn onderaan deze pagina. Je kunt dan tot en met 27 november je stem uitbrengen.

De ALV heeft de volgende agendapunten:

  1. Mededelingen bestuur.
  2. Goedkeuring notulen ALV april 2023. De notulen van deze vergadering zijn hier in te zien.
  3. Goedkeuring notulen ingelaste ALV juni 2023. De notulen van deze vergadering zijn hier in te zien.
  4. Toelichting op het beleidsplan RRZ en het jaarplan RRZ 2024. Het jaarplan voor 2024 is hier in te zien
  5. Toelichting begroting 2024 van de Stichting Eswaz. Over deze begroting kan niet gestemd worden, maar Arie Perfors en Ad Smits zullen namens de stichting een toelichting geven over de voorlopige cijfers van 2023 en de begroting voor 2024. De begroting is hier in te zien.
  6. Goedkeuring begroting 2024 van RRZ. Hiervoor zijn de documenten beschikbaar: Begroting 2024 en Toelichting begroting
  7. Herbenoeming Theo Houtman als bestuurslid.
  8. Speciale aandacht voor bijzondere mensen in onze vereniging.
  9. Rondvraag.

Toelichting agendapunten waarover gestemd kan worden:

Begroting 2024
Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat RRZ in 2023 een positief resultaat zal halen, waar in eerste instantie een negatief resultaat was begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hoger dan verwacht resultaat van de Geuzenloop Zoetermeer en de Geuzenwandeltocht, meevallende huuropbrengsten en hogere sponsorinkomsten. Voor 2024 gaan we uit van een gelijkblijvend ledenaantal, een contributieverhoging in lijn met het CBS index cijfer (4%) en een bescheiden resultaat van onze evenementen. Dit resulteert in een begroot positief resultaat voor 2024.

Herbenoeming Theo Houtman als bestuurslid
Theo Houtman is in november 2020 door de ALV benoemd tot bestuurslid in de functie van secretaris. Bestuursleden worden telkens voor een periode van 3 jaar benoemd. Theo stelt zich weer verkiesbaar als bestuurslid.

Vragen aan het bestuur
Bij het bestuur zijn wat redactionele opmerkingen binnengekomen op het beleidsplan. Deze zijn verwerkt in het document. Daarnaast is er een vraag binnengekomen over de opbrengst van de zonnepanelen. Dit wordt meegenomen in de presentatie van de Stichting Eswaz.

Digitale stemming
Je kunt niet meer stemmen.