Algemene Leden Vergadering november 2022

Het is gebruikelijk in de vereniging dat de belangrijkste besluiten op de ALV worden genomen. Op dinsdag 29 november 2022 wordt om 19:30 uur in het clubgebouw de ALV gehouden.

Wij willen de leden van harte uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn om je stem uit te brengen. Ook is het mogelijk om je stem in te dienen via het besluitenformulier. Het is niet mogelijk om beide opties te doen, elk lid kan maar één keer een stem uitbrengen.

De ALV heeft de volgende agendapunten:

 1. Mededelingen bestuur.
 2. Goedkeuring notulen ALV april 2022. De notulen zijn hier in te zien.
 3. Presentatie Jaarverslag 2018 – 2021 en Jaarplan 2023.
 4. Goedkeuring begroting 2023. Hiervoor zijn de documenten beschikbaar: Begroting 2023 en voorlopige cijfers 2022 en de Toelichting begroting 2023.
 5. Presentatie vrijwilligersbeleid RRZ.
 6. Goedkeuring huishoudelijk reglement 2022. Het vernieuwde reglement kun je hier inzien.
 7. Goedkeuring gedragscode 2022. De vernieuwde gedragscode is hier te raadplegen.
 8. Voordracht Hans Rolff tot erelid van de vereniging.
 9. Voordracht Diederik Post tot erelid van de vereniging.
 10. Rondvraag.

Toelichting agendapunten:

Jaarverslag en jaarplan
Het was gebruikelijk dat het bestuur elk jaar verslag deed hoe de vereniging zich heeft ontwikkeld. Door de corona is daar de klad in gekomen, dus doen we nu een inhaalslag met een verslag over de periode 2018-2021. Bij de volgende ALV in april 2023 doen we verslag over 2022. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste aandachtsgebieden voor 2023.

Begroting 2023
Het bestuur heeft een voorlopige begroting opgesteld die realistisch is op basis van de huidige cijfers. Ter onderbouwing zijn de voorlopige cijfers 2022 ook toegevoegd. Let op, de vergadering stemt over de begroting 2023. In de toelichting op de begroting vind je de onderbouwing van de bedragen.

Aanpassing huishoudelijk reglement en gedragscode
De gewijzigde statuten zijn op de vorige ALV goedgekeurd en inmiddels bekrachtigd bij de notaris. Het huishoudelijk reglement en de gedragscode zijn daarop nu ook aangepast. Belangrijkste wijziging in de het Huishoudelijk reglement zijn de recente wijzigingen die door de KWbN zijn doorgevoerd. De verplichting om als wandel-lid ook lid te worden van de KWbN is komen te vervallen. De gedragscode is aangepast met een verwijzing naar de vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten.

Voordracht Erelidmaatschap
Het bestuur wil 2 belangrijke pijlers in onze vereniging voordragen tot erelid.

 • Hans Rolff is al sinds 1996 lid. Vanaf 1997 was hij actief als assistent trainer en later als trainer. Hans heeft de TC geleid, heeft in het bestuur gezeten en was praktijkbegeleider van de Atletiekunie. Hans heeft menige beginner nog getraind tijdens de beginnerscursus. In 2018 heeft Hans de wandelgroep opgezet. Hij heeft de structuur van de wandelgroep vormgegeven en geeft ook actief training. In 2021 heeft Hans de Geuzenwandeltocht georganiseerd. Hans is nog steeds actief binnen onze vereniging. Om de diverse en langdurige inzet van Hans als vrijwilliger te waarderen dragen we hem voor als erelid.
 • Diederik Post is sinds 1992 lid en verzorgt al 25 jaar de catering van de vereniging. Hij verzorgt de inkoop voor de bar en verzorgt bij recepties en evenementen de catering. Diederik is opener en sluiter en verzorgt hij de koffie bij de ochtendgroepen, samen met Herman van de Hatert. In de enquête over het vrijwilligersbeleid werd Diederik heel vaak genoemd als één van de uitzonderlijke vrijwilligers. We dragen hem dan ook graag voor om zijn uitzonderlijke inzet te belonen met het erelidmaatschap.

Er zijn geen vragen bij het bestuur binnengekomen.

Er kan inmiddels niet meer online gestemd worden.